آوید ~آوید

There's one author on this blog: آوید

با خودم حرف می‌زنم!

Latest articles

تا زمانی که بَش هست، چرا زی‌شل؟

آشنایی با یه ویرایشگرِ خطِ فرمانِ توانا برای بش!